Internetowy sklep motocyklowy AG-MOT

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawartych na odległość, obowiązujące od 5.05.2018 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.agmot.pl.
 2. Sprzedającym prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.agmot.pl jest firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 4003H:

  Agnieszka Rzeszutek FIRMA „AG-MOT”
  ul. Żeromskiego 3/1
  35-001 Rzeszów
  NIP: 813-000-07-58
  REGON: 690068638

 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym pod wskazanym w pkt. 2 adresem, pod adresem mailowym: , jak również telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 16:00 pod numerem telefonu 502 090 745 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).
 4. Kupującym może być: każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu poprzez stronę internetową www.agmot.pl jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego www.agmot.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 5. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.agmot.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto nie obejmuje kosztu przesyłki.
 6. Sprzedający dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.agmot.pl.
 7. Płatność za realizację zamówienia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.agmot.pl następuje poprzez przelew bankowy na konto Firmy „AG-MOT” w ciągu 5 dni od momentu otrzymania od Sprzedającego maila zwrotnego dotyczącego złożonego zamówienia. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia.
 8. Na kwotę płatności składa się cena produktu powiększona o koszt wysyłki.
 9. Koszt wysyłki ponosi Klient. Aktualny koszt wysyłki oferowanych towarów znajduje się na stronie http://www.agmot.pl/dostawa.
 10. Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie papierowej bądź paragonu będącego dowodem dokonania zakupu poprzez sklep internetowy na wyznaczony adres.
 11. Klient dokonuje wyboru wystawienia i przesłania faktury w formie papierowej bądź paragonu podczas dokonywania zamówienia produktu w sklepie internetowym.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 3. Sklep internetowy www.agmot.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://www.agmot.pl/rejestracja..
 4. Dokonanie rejestracji nie jest opcją wymaganą do zamówienia towaru. Zamówienia można dokonać również poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zawierającego dane teleadresowe Klienta niezbędne do realizacji zamówień.
 5. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta, gdzie należy podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówień. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 6. Aby dokonać rejestracji, w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 7. Aby złożyć zamówienie (dokonując rejetracji konta użytkownika lub realizując zakupy bez rejestracji), Klient:
  • winien zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz winien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Firmy „AG-MOT”
  • winien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osbowych niezbędnych do realizacji umowy/zamówienia:
   • zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta (polityka prywatności).
   • Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych: ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym
   • jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapraszamy do zakupów w sklepie stacjonarnym
 8. Zamówienia od Klienta są przyjmowane wyłącznie przez sklep internetowy www.agmot.pl.
 9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.agmot.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego maila zwrotnego zawierającego informację na temat dokładnej ceny towaru zamówionego przez Kupującego, kosztów wysyłki towaru, sumy tych kosztów oraz numer konta bankowego, na który należy uiścić zapłatę za zamówiony towar w ciągu 5 dni.
 11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 12. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

IV. Dostawa
 1. Dostawy produktów oferowanych przez stronę internetową www.agmot.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszt dostawy produktu oraz informacje o firmie kurierskiej, za której pośrednictwem dostarczane są zakupione produkty, wskazane są na stronie http://www.agmot.pl/dostawa.
 3. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 4. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, zobowiązany jest on poinformować Klienta o takowej sytuacji pisemnie (e-mail) bądź telefonicznie. Niewykonanie zobowiązania nakłada na Sprzedającego obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta tj. ceny towaru oraz koszt transportu.
 5. W przypadku dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący Konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Firmy „AG-MOT” (wskazany w tytule I pkt 2 niniejszego Regulaminu). Firma „AG-MOT” umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres mailowy .
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajduje się pod adresem www.agmot.pl/formularz.pdf. Korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na wskazany przez Konsumenta adres.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Konsument.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt. 44. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument podczas zakupu przez stronę internetową www.agmot.pl.
 11. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 14. Uprawnienia i obowiązki określone w niniejszym rozdziale Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Firma „AG-MOT” informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VI. Reklamacje
 1. Sprzedający zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. W sytuacji wystąpienia wady Klient będący Konsumentem może:
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  • żądać obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).
 3. Reklamację z tytułu rękojmi zawierającą opis zauważonej wady wraz z określeniem swoich żądań przewidzianych w ramach rękojmi można złożyć w dowolnej formie, w szczególności: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;
 4. pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w tytule I pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego wskazany w tytule I pkt 2 niniejszego Regulaminu. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego przy reklamacji dotyczy: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru - reklamacja rozpatrzona zostanie przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

VII. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.agmot.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na stronach sklepu internetowego mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Podczas składania Zamówienia Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 7. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Firmy „AG-MOT”.
 8. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późń. zm.).

VIII. Wejście w życie i zmiany regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie sklepu internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
 2. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Copyright © 2003−2022 AG-MOT
Strona korzysta z plików cookies do prawidłowego działania sklepu internetowego.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Script Execution Time: 0,008 seconds